Regions og lands politik

Forebyggelse og tillid skal i højsædet i Region Hovedstaden

Hvis vi skal skabe bedre sundhed for borgerne i Region Hovedstaden, skal det ske gennem forebyggelse og tillid. Det vil give bedre sundhed – både for borgerne og for Regionens økonomi.

Vi må se de kolde fakta i øjnene: ”Næsten halvdelen af alle regionens borgere er enten svært eller moderat overvægtige”. ”Næsten hver femte borger har tegn på afhængighed af alkohol”. Og ”58 % af regionens borgere over 16 år har mindst en kronisk sygdom”. Det står at læse i Fakta om Region Hovedstaden, 2013. Derfor er der akut behov for, at forebyggelse indrettes sådan, at regionen belønner alment praktiserende læger og hospitaler for deres aktive medvirken til sygdomsforebyggelse gennem øget oplysning. Penge til belønning af læger og hospitaler kommer fra besparelser i sygdomsomkostningerne.

En nærlæsning af statistikken viser, at andelen af kontakter til almene læger vedrørende forebyggelse er faldet med ca. 60 % i perioden 2010- 2016. Derfor kan det forventes, at sygdom i befolkningen forsat vil stige.  Jeg er sikker på, at fordelene ved forebyggelse er større end de omkostninger, der er forbundet med de efterfølgende behandlinger af sygdomme.

Formlen er ganske enkel: Forebyggelse + mere sundhed = mindre sygdom og færre behandlinger. Derfor bør regionens politik over for læger og hospitaler bygge på en sammenhængende aktiv forebyggelse og behandling, som let kommunikeres til borgere og patienter.

Et vigtigt middel i den sammenhæng kan være aktiv brug af indsamlet information til at behandle sygdomme og styrke forebyggelsesindsatsen. Vi skal gøre mere ud af forbindelsen mellem samlede omkostning på den ene side og de forskellige sygdomsomkostninger på den anden. Dermed tager vi hensyn til samspil mellem forskellige sygdomme og behandlinger.

Lokalt, når borgere bliver til patienter og møder sygehussystemet, skal mødet afspejle gensidig tillid. Region Hovedstaden skal skabe trygge rammer, hvor medarbejdernes ansvar over for patienterne ses tydelig af borgerne. Borgere og læger forventer tillid, og det skal vi som politiker arbejde for at de får.

Udover et øget fokus på forebyggelse og tillid er visionen om udvikling i Region Hovedstaden vigtig. Ogg den skal bygge på sammenhængende analyser af omkostninger, innovations- og investeringsmuligheder, miljøhensyn samt transport og fremkommelighed. Samtidig skal disse analyser afspejle borgernes holdning og arbejde for deres bedste. For eksempel skal vi have et fremkommeligt transportsystem, der forbinder alle vore store sundhedsinstitutioner og gør rejsetiden minimal.

 

Lartey Lawson er kandidat til Borgerrepræsentationen og Region Hovedstaden samt medlem Videnskabsetisk Komite i Region Hovedstaden. Medlem af Østerbro Lokaludvalg hvor han formand for fagudvalg for børn og unge. Han er uddannet ph.d. i husdyrsundhedsøkonomi. Arbejder i Vejdirektoratet. Frivillig aktiv indenfor idræt og kultur.

 

 

Mere sundhed gennem forebyggelse

Vi skal skabe bedre sundhed for borgerne gennem forebyggelse og tillid.

Borgerne oplever tryghed og sammenhæng. Man kan regne med, at der kommer en ambulance, når man har brug for det. Vi skal reducere overvægtighed blandt børn.

 

Mere sundhed gennem kvalitet og relevans

Der skal gøres aktivt brug af indsamlet viden til at prioritere sygdomsbehandling. Det er bekymrende, at sundhedskontakten til almene læger er faldet med 60 %. Incitamenter og initiativer frem for kassetænkning. Langsigtede økonomiske rammer i psykiatrien. Mere sammenhæng i behandling på tværs af almene praksisser og hospitaler.

 

Mere fokus på erhvervslivet for vores unge og deres uddannelse

Erhvervslivet og de unge er to vigtige parametre for en god udvikling i regionen.

Alt for mange unge er uden ungdomsuddannelse, selv om behovet for faglærte er stigende. Derfor flere praktik- og lærepladser. Det kræver en fælles indsats fra regionen, kommunen, virksomheder og de unge selv.

 

Mere fokus på skoleidræt i Regionen – en genvej til foreningslivet

Fysisk bevægelse og idræt i uddannelsesinstitutioner skal opprioriteres for at skabe en aktiv generation af unge, så de derigennem motiveres til foreningslivet.